Фондация Европартньори 2007

Фондация Европартньори 2007 е официално регистрирана през 2004 година от група учени,журналисти и представители на бизнеса, обединени от желанието да работят в подкрепа на българското образование. Вече 15 години те правят това чрез обучение, участие в проекти, публикации, и участие изследователски дейности.Фондацията е сертифицирана по ИСО 9000:2015. Активна е в областта на обучението и квалификацията на учители.

Европартньори 2007 има 72 лицензирани квалификационни програми в МОН,  а също така участва в проекта за квалификация на учители стартиран от министерството. От момента на валидирането си в МОН (според изискванията на последния Закон за предучилищното и училищното образование) до днес, фондацията е обучила повече от 9000 учители от всички крайща на страната, като оценките за предлаганото от нея качество на обучението са много високи. Преподавателският екип на фондацията се състои от 31 преподаватели, от тях 23 български и 8 чуждестранни, всички водещи специалисти и практици в своята сфера. В екипа са ангажирани 5 професори доктори по психология, педагогика, политология и социално управление, 15 доценти доктори по педагогика, науки за образованието, социология, политолология, информационни науки, 4 доктори по културология, педагогика и политически науки, 7 магистри от университетите в България, Швеция и Испания, 1 медицински доктор.Фондацията е сертифицирана като организация-обучител на медиатори от Министерството на правосъдието и е вписана като такава в Единния регистър на организациите, обучаващи медиатори. Всяка година тя организира Международно лятно училище по медиация и управление на конфликти в град Бургас.

Друга насока в дейността на фондацията е училищното посредничество. Тази практика, която отдавна дава резултати в ЕС, е сравнително нова за България. Благодарение на тясното сътрудничество между Европартньори 2007 и Регионалните управления по образованието в Бургас, Сливен и Перник, тези три области вече няколко години работят по инициативата за училищното посредничество като начин за намаляване на насилието в училище и повишаване на солидарността в училищната общност. Постигнатите резултати са повече от обещаващи.


Фондацията работи по различни национални и европейски проекти, като сред европейските ще споменем проектът “Борба срещу насилствената радикализация: какво може да направи училищната общност”, който беше спонсориран от ЕС за периода 2008-9 година и се осъществи с участието на Испания, България, Румъния и Мароко, както и спонсорирания от Европейския съюз проект за повишаване на квалификацията на учителите в нашата страна, където
фондация Европартьнори 2007 беше водещ партньор.
Фондацията беше подизпълнител по проекта “Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в транграничния
регион между Румъния и България“, рег.№ 16.4.2.054, еMS код ROBG-131, финансиран по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“, договор № 18719/2.03.2017г.

Друго направление в дейността на фондацията е свързано с изследването на радикализацията и тероризма. През 2012 година в Бургас фондацията организира Шестия международен конгрес на Международното дружество за изследване на тероризма, който събра представители на 34 нации.

Най-новото направление в дейността на Европартньори 2007 е свързано с борбата против фалшивите новини.

Европартньори 2007 е член на Националната мрежа Анна Линдт.