Участници

Участниците ще бъдат ученици от гимназиалната степен в цялата страна, в по-голямата си част от последните класове, на възраст от 14 до 18 години. Те ще бъдат избрани на основата на следните критерии:

 

  1. Желание да участват в диалога.
  2. Интерес към темата на срещата. Участниците ще бъдат избрани сред онези, които проявяват интерес и/или имат опит в областта на посочената тема.
  3. Гражданска активност. Кандидатите трябва да докажат гражданската си активност чрез посочване на дейности, които са участвали до този момент.
  4. Дигитални компетенции.


Изискването за дигитални компетенции се включва сред критериите за избор, тъй като се очаква участниците не просто да изискват от институциите разработването на стратегии, политики и инструменти, но и активно да предлагат такива.
Участниците ще бъдат оценявани на основата на мотивационно писмо за участие, което ще включва горепосочените критерии.

Подборът ще бъде извършен на основа на мотивационното писмо от нарочна комисия, създадена от организациите – партньори по проекта.
Като вземащи решение и експерти по темата на проекта ще бъдат поканени представители на следните институции,
Национални институции и институции на местната власт:

  1. Министерство на образованието
  2. Агенция за защита на детето
  3. Министерство на младежта и спорта
  4. Кметове
  5. Европейски институции