Резюме

“Фактите, моля! Борба против фалшивите новини- национални и европейски политики насочени към младежта ” е иницииран от две организации с 15 годишно сътрудничество – Фондация Европартньори 2007 и Регионалното управление по образованието – Бургас. Проектът касае един важен, но нерешен въпрос – борбата с фалшивите новини. Подобно явление е силна заплаха за демокрацията и правата на човека, то дезориентира гражданите и особено младите хора, които все още нямат ясно формирано критично мислене, в индивидуалния им граждански избор и пречи на гражданската им активност.


Петдесет човека ще вземат участие в този проект, като 30 от тях са млади хора от горните класове на гимназията на възраст от 14 до 18 години. Тук не се включват доброволците, които се очаква да бъдат около 200, като работят по логистиката и организацията на дейностите.


Основната дейност е срещана младите хора с представители на институции на национално и европейско равнище: Национална среща под надслов “ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ ПРЕЧАТ НА НАШИТЕ ПРАВА, СИГУРНОСТ И УЧАСТИЕ”


В тази среща ще участват 30 младежи от цялата страна на посочената възраст, като не повече от 20% от тях ще бъдат непълнолетни. След срещата участниците ще разпространят
придобитите компетенции сред своите съученици по съответните области.


Ще бъдат използвани следните работни методи: среща на младежите с вземащите решения и представителите на институции; укрепване на нагласите за критично мислене; заздравяване на компетенциите им в областта на медийната грамотност чрез споделяне на собствения и чуждия опит; разглеждане на казуси (подготвени от младежите и останалите участници); дискусия и работи в малки групи (особено в етапа на усвояването на личните стратегии за справяне с фалшивите новини).


Влияние на проекта:
– придобити компетенции от участниците да различават фалшивите новини от истинските
– придобито и интериоризирано разбиране, че най-голямата вреда от фалшивите новини е разрушаването на структурата на общественото доверие, без която никое общество и неговите институции не могат да функционират.
– придобити компетенции да боравят с огромния брой информационни източници, и да идентифицират фалшивите новини, тъй като те променят обществото по начин, който излиза
извън нашия контрол и обслужва чужди комерсиални или политически интереси.
– повишена медийна грамотност, и устойчиво критично мислене, което прави младите хора устойчиви на безотговорни медийни и други манипулации
– утвърдено разбиране, че фалшивите новини вредят на нашия начин на живот, водят до злоупотреби с властта, подлагат ни на неоправдани рискове
– умение да водят диалог на национално и европейско равнище с отговорните институции поналежащи за тях проблеми
За избраната целева група – младежи между 13 и 18 години от цялата страна, този проект ще има следните потенциални дългосрочни ползи :
– проблемът се поставя за първи път на общественото внимание
– повишена чувствителност и нетърпимост на младите хора към фалшивите новини
– възможност да се справят с този проблем посредством материалите и указанията, които ще бъдат изработени по този проект (Наръчник за медийна грамотност)
– укрепнало убежедение, че младите хора са способни да водят диалог с институциите на национално и европейско равнище, и че техният глас се взема предвид при изработването на
национални и европейски политики
– повишена гражданска активност в областта на проблемите, които засягат младите хора,повишена взискателност към лицата и институциите които вземат решения в областта на темата на проекта